14.11.09

Gaston Trelli and Moira Castellano

Gaston Trelli & Moira Castellano perform a gorgeous tango at the Neo Tango festival in Montreal.