4.1.11

Mila Vigdorova and Damian Thompson

Mila Vigdorova and Damian Thompson perform in New York City. LOVE the ending!